ارائه کارنامه تبلییغات وانالیز نتایج

هر کسب و کاری دارای یک وضعیت مطلوب و آرمانی است.رسیدن به آن وضعیت برای کسب و کارها نباید به امری دور از انتظار  تبدیل شود. دیت هاکس با استفاده از المان های روز دنیای دیجیتال وضعیت فعلی شما را میان رقبا و مشتریان سنجیده و با ارائه یک Roadmap مسیر دستیابی شما به جایگاه آرمانیتان را هموار میسازد. همچنین ما با ارائه گزارش عملکرد شما را از وضعیت لحظه به لحظه فعالیتمان آگاه می سازیم.

dithox این نوع بازاریابی را با کیفیت بالا انجام می‌دهد.

در کنارتان هستیم!

ارائه گزارش از عملکرد تبلیغاتی شما پیش از همکاری با دیت هاکس

در قدم اول سعی بر آن است که شما با  این حقیقت که تبلیغات به سبک های قدیمی و سنتی چه نتایجی را برای شما داشته است.آگاه شوید.

تعیین حالت مطلوب برای کسب و کار شما

در قدم بعدی می بایست با توجه به امار مرحله قبل  و آنالیز آن نتایج باید حالت یا حالت های مطلوبی را برای تبلیغات خود انتخاب کنید که میتوان این مرحله  به مهمترین مرحله یا کلیدی‌ترین مرحله دانست.

مقایسه حالت فعلی کسب و کارشما با حالت مطلوب

در این مرحله ما با انالیز نتایجی که در مرحله اول یعنی ارائه گزارش از عملکرد تبلیغاتی شما پیش از همکاری با دیت هاکس و گزارشات نتایج تبلیغات با حالت مطلوب، میتوانیم میزان رشد و دیده شدن را به صورت مکتوب و مستند به شما ارائه دهیم.

ارائه گزارش از عملکرد تبلیغاتی شما طی همکاری با دیت هاکس

همانطور که شما باید اطلاعات کاملی از میزان تاثیر تبلیغات سنتی خود داشته باشید به همان میزان هم میبایست کارنامه میزان تاثیر مطلوب تبلیغات مدرن را هم ببینید.

تحلیل نتایج گزارشات عملکردی

بدون شک، اگر مطابق با استراتژی تبلیغاتی دیت‌هاکس پیش بروید، نتایج حاصله کاملا قابل پیشبینی هستند. اما دیت‌هاکس یک گزارش کامل از عملکرد و تاثیر تبلیغات به روش مطلوب برای کسب و کار شما تهیه میکند.

ارائه گزارش از عملکرد تبلیغاتی شما پیش از همکاری با دیت هاکس

در قدم اول سعی بر آن است که شما با این حقیقت که تبلیغات به سبک های قدیمی و سنتی چه نتایجی را برای شما داشته است.آگاه شوید.

تعیین حالت مطلوب برای کسب و کار شما

در قدم بعدی می بایست با توجه به امار مرحله قبل  و آنالیز آن نتایج باید حالت یا حالت های مطلوبی را برای تبلیغات خود انتخاب کنید که میتوان این مرحله  به مهمترین مرحله یا کلیدی‌ترین مرحله دانست.

مقایسه حالت فعلی کسب و کارشما با حالت مطلوب

در این مرحله ما با آنالیز نتایجی که در مرحله اول یعنی ارائه گزارش از عملکرد تبلیغاتی شما پیش از همکاری با دیت هاکس و گزارشات نتایج تبلیغات با حالت مطلوب میتوانیم میزان رشد و دیده شدن را به صورت مکتوب و مستند به شما ارائه دهیم.

ارائه گزارش از عملکرد تبلیغاتی شما طی همکاری با دیت هاکس

همانطور که شما باید اطلاعات کاملی از میزان تاثیر تبلیغات سنتی خود داشته باشید به همان میزان هم میبایست کارنامه میزان تاثیر مطلوب در تبلیغات مدرن را هم ببینید.

تحلیل نتایج گزارشات عملکردی

بدون شک، اگر مطابق با استراتژی تبلیغاتی دیت‌هاکس پیش بروید، نتایج حاصله کاملا قابل پیشبینی هستند. اما دیت‌هاکس یک گزارش کامل از عملکرد و تاثیر تبلیغات به روش مطلوب برای کسب و کار شما تهیه میکند

سوال خود را ثبت کنید

44658392 - 021