تبلیغات انلاین

امروزه بازاریابی اکثر برندها تشکیل شده از تبلیغاتی که در رسانه های اجتماعی انلاین انجام می شود حال این تبلیغات می تواند در سایت یا شبکه های محازی یا email و  sms باشدکه هر کدام را در بخش های جداگانه ای توضیح داداه‌ایم شما نیز می توانید با استفاده از این نوع تبلیغات به فکر رونق کسب و کار خود باشید.

دیت هاکس این مهم را به بهترین شکل برای شما انجام میدهد.

در کنارتان هستیم!

استراتژی مناسب

قدم اول در این نوع بازار یابی داشتن یک نوع استراتژی جدید و همینطور مناسب است  که می‌تواند به رشد سریعترو دیده شدن به بازار را داشته باشد.

تهیه‌ی زیرساخت ها

در این مرحله می‌بایست شما تمام زیر ساخت های مورد نیاز برای استراتژی تدوین شده در مرحله قبل را با کیفیت مناسب و در زمان مناسب فراهم کنیم.

تولید محتوا

تولید محتوا را می‌توان به عنوان گام مهم در تمامی بازاریابی ها دانست. در این مرحله می‌بایست محتوایی را به صورت بسیار مفید و هوشمند تولید کنیم که بتواند دریافت کننده را به مشتری برند ما تبدیل کند

انتشار با زمان‌بندی مناسب

س از تولید محتوای مناسب میبایست ان محتوا را به صورت حرفه ای و هوشمند به مخاطبین خود معرفی و ارسال کنید این کار نیازمند یک تیم حرفه ای است که بتواند محتوای شما را به صورت هدفمند و با زمانبندی مناسب  برای بازار هدف شما ارسال کند.

مانیتور محتوا

در این مرحله شما میبایست محتوایی که تولید کرده اید را دنبال کنید تا مطمئن شوید که مطابق برنامه های شما پیشرفته است یا خیر. این مانیتورینگ باید به شکلی انجام شود که جزء به جزء نتایج قابل بررسی باشد

استراتژی مناسب

قدم اول در این نوع بازار یابی داشتن یک نوع استراتژی جدید و همینطور مناسب است که می‌تواند به رشد سریعترو دیده شدن به بازار را داشته باشد.

تهیه‌ی زیرساخت ها

در این مرحله می‌بایست شما تمام زیر ساخت های مورد نیاز برای استراتژی تدوین شده در مرحله قبل را با کیفیت مناسب و در زمان مناسب فراهم کنیم.

تولید محتوا

تولید محتوا را می‌توان به عنوان گام مهم در تمامی بازاریابی ها دانست. در این مرحله می‌بایست محتوایی را به صورت بسیار مفید و هوشمند تولید کنیم که بتواند دریافت کننده را به مشتری برند ما تبدیل کند

انتشار با زمان‌بندی مناسب

س از تولید محتوای مناسب میبایست ان محتوا را به صورت حرفه ای و هوشمند به مخاطبین خود معرفی و ارسال کنید این کار نیازمند یک تیم حرفه ای است که بتواند محتوای شما را به صورت هدفمند و با زمانبندی مناسب برای بازار هدف شما ارسال کند.

مانیتور محتوا

در این مرحله شما میبایست محتوایی که تولید کرده اید را دنبال کنید تا مطمئن شوید که مطابق برنامه های شما پیشرفته است یا خیر. این مانیتورینگ باید به شکلی انجام شود که جزء به جزء نتایج قابل بررسی باشد

سوال خود را ثبت کنید

44658392 - 021